Sno Name Division
1 Dr. Paromik Bhattacharyya Biotechnology
2 Dr. Vijay Gahlaut Biotechnology
3 Dr. Nishma Dahal Biotechnology
4 Ms. Ranjana Sharma Dietetics and Nutrition Technology
5 Ms. Usha Kumari Rattan Biotechnology
6 Ms Ritu Sharma Biotechnology
7 Ms Rashim Kumari Dietetics and Nutrition Technology
8 Dr Rahul Jain Biotechnology
9 Dr Vidya Rajendran Biotechnology
11 Dr Sapna Thakur Biotechnology
12 Dr Prakriti Kashyap Biotechnology
13 Dr. Virender Kumar Biotechnology
14 Dr. Vijay Kumar Biotechnology
15 Dr. Satish Singh Biotechnology