Sno Name Division DoB
1 Dr. Paromik Bhattacharyya Biotechnology  02-09-1981
2 Dr. Vijay Gahlaut Biotechnology  09-11-1985 
3 Dr. Nishma Dahal Biotechnology  18-05-1987
4 Ms. Ranjana Sharma Dietetics and Nutrition Technology  29-12-1990
5 Ms. Usha Kumari Rattan Biotechnology  15-06-1990 
6 Ms Ritu Sharma Biotechnology  14-11-1984
7 Ms Rashim Kumari Dietetics and Nutrition Technology  10-07-1991
8 Dr Rahul Jain Biotechnology  03-07-1991
9 Dr Vidya Rajendran Biotechnology  27-12-1983
11 Dr Sapna Thakur Biotechnology  
12 Dr Prakriti Kashyap Biotechnology  
13 Dr. Virender Kumar Biotechnology  
14 Dr. Vijay Kumar Biotechnology