SNo. Post Person
1 Administrative Officer Mr. B. P. Saw
2 Finance & Accounts Officer Mr. Yash Pal
3 Section Officer (Gen.) Mr. Constan Kujur
4 Section Officer (F&A) Mr. Mahabir Singh
5 Section Officer (S&P) Mr. Sanjay Rawat
6 Hindi Officer Mr. Sanjay Kumar
7 Private Secretary Mr. Didar Singh Patial
8 Junior Stenographer Mr. Boni Kumar
9 Assistant Section Officer (GEN) Mr. Ved Prakash
Mr. Parveen Singh
Mrs. Santosh Kumari
Mr. Baldev
Mrs. Pooja Awasthi (Adhoc)
Mr. Kiran Kumar (Adhoc)
10 Senior Secretariat Assistant (Gen)

Mr. Praveen Kumar
Mr. Mukul Sharma
Mr. Ajay Singh Kaundal
Mr. Sandeep Kumar

11 Assistant Section Officer (F&A) Mrs. Aruna Kumari
12 Assistant Section Officer (S&P) Mr. Rajeev Sood
13 Senior Secretariat Assistant (S&P) Mr. Rajinder Singh
14 Security Assistant Mr. Trilok Nath
15 Cook Mr. Oman Singh
Mr. Karan Singh
16 Chowkidar Mr. Baleshwar Prasad
Mr. Devinder Singh
17 Coupon Clerk Mr. Anand Sharma
18 Staff Car Driver Sh.Pratap Chand
Sh. Brahma Das
Sh. Lakhwinder Singh
Sh. Nitesh Bhardwaj
19 Tea/Coffee Maker Mr. Bipan Gurang
20 Other Mr. Thaman Bahadur
Mr. Bipan Kumar
Mrs. Rujala Devi