SNo. Post Person
1 Administrative Officer

Mr. B. P. Saw

2 Finance & Accounts Officer Mr. Yash Pal
3 Store & Purchase Officer Mr. Sanjay Rawat
4 Section Officer (Gen.)

Mr. Constan Kujur
Mr. Ved Prakash
Mr. Prajwal Rai

5 Section Officer (F&A) Mr. Mahabir Singh
6 Section Officer (S&P)
Mr. Ravinder Singh
7 Hindi Officer Mr. Sanjay Kumar
8 Principal Private Secretary Mr. Ram Gopal Meena
9 Private Secretary Mr. Didar Singh Patial
10 Senior Stenographer Mr. Boni Kumar
11 Assistant Section Officer (GEN)
Mr. Parveen Singh
Mrs. Santosh Kumari
Mr. Baldev
Mr. Kiran Kumar
Mrs. Pooja Awasthi
12 Senior Secretariat Assistant (Gen)

Mr. Praveen Kumar
Mr. Mukul Sharma
Mr. Ajay Singh Kaundal
Mr. Sandeep Kumar

13 Assistant Section Officer (F&A) Mrs. Aruna Kumari
14 Assistant Section Officer (S&P) Mr. Rajeev Sood
15 Senior Secretariat Assistant (S&P) Mr. Rajinder Singh
16 Cook Mr. Oman Singh
Mr. Karan Singh
17 Coupon Clerk Mr. Anand Sharma
18 Staff Car Driver Sh.Pratap Chand
Sh. Brahma Das
Sh. Lakhwinder Singh
Sh. Nitesh Bhardwaj
19 Tea/Coffee Maker Mr. Bipan Gurang
20 Multi Tasking Staff

Mr. Thaman Bahadur
Mr. Bipan Kumar
Mrs. Rujala Devi
Mr. Baleshwar Prasad
Mr. Devinder Singh